Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Lianne van der Meer
BIG-registraties: 89922569516
Overige kwalificaties: Lid NVP, lid LVVP, ingeschreven kwaliteitsregister NVP Basisopleiding: Post Master Psychotherapie (volwassenen)
AGB-code persoonlijk: 94103172

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Praktijk voor Psychotherapie Lianne v.d. Meer E-mailadres: info@liannevdmeer.nl
KvK nummer: 69652147
Website: www.liannevdmeer.nl

AGB-code praktijk: 94063485

2. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. de gespecialiseerde-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk. Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.: In mijn praktijk bied ik individuele ambulante therapie voor volwassenen (>18 jaar), binnen de gespecialiseerde GGZ. Mijn werkwijze is psychodynamisch/psychoanalytisch. Daarbij richt ik me op de innerlijke belevingswereld van de client, zoals de betekenis en achtergrond van de ervaren problemen alsook de gedachten en gevoelens. Met als doel om meer grip te ervaren. Naast inzicht, is het bieden van steun en structuur ook een belangrijk onderdeel van de therapie. Ook zijn er mogelijkheden van eHealth in de vorm van bijvoorbeeld online ondersteunende modules of gesprekken via videobellen (Embloom).

In mijn praktijk kunt u terecht voor verschillende en ook combinaties van diagnoses.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

Depressie
Angst
Restgroep diagnoses

Dissociatieve stoornissen Genderidentiteitsstoornissen Seksuele problemen Slaapstoornissen

Persoonlijkheid Somatoforme stoornissen Eetstoornis

4. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Lianne van der Meer BIG-registratienummer: 89922569516

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Lianne van der Meer BIG-registratienummer: 89922569516

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Collegapsychologen en -psychotherapeuten Anders: Dietist
Psychomotorisch therapeut

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mariell Miske, Psypraktijk MDM, psychotherapeut (BIG 59922569416 )
Sascha Russo, psychiater (BIG 09049092701)

Sanne Kramp, dietist en toegepast psycholoog Gerwin Bruinsma, psychomotorisch therapeut

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien nodig overleg ik omtrent stagnatie in de behandeling, diagnostiek en medicatie met mijn collega's.

Mariell Miske en Sascha Russo zijn beschikbaar voor praktijkwaarneming tijdens mijn vakantie.
In het kader van behandeling van eetproblemen kan Sanne Kramp de begeleiding op zich nemen als het gaat om de diëtetiek.
Gerwin Bruinsma kan een gedeelte psychomotorische therapie uitvoeren als onderdeel van de therapie.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij aanname van cliënten maak ik een inschatting omtrent crisisgevoeligheid. Cliënten die gevoelig zijn voor crisis verwijs ik in overleg met de huisarts naar een instelling, waar een crisisdienst aanwezig is. Als er in het weekend of in de avonduren zich een crisis voordoet dan is het beleid dat de cliënt contact opneemt met de huisartsenpost of de crisisdienst van Lentis.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik op voorhand geen crisisgevoelige clienten aanneem, en waar nodig in een behandeling overleg ik met de huisarts.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder: Birgit de Cnodder (BIG 19052004325/19052004316)
Dick Grob (BIG 39009576916)

Baukje Meijer (BIG 69048185225/89048185216) Jan F. Nauta (BIG 19045440225/19045440216)

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

We vormen samen een intervisiegroep die maandelijks bijeen komt en er gereflecteerd wordt op het eigen functioneren aan de hand van casuïstiek.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.liannevdmeer.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk. Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief: www.liannevdmeer.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie

Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep: https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/?bignummer=89922569516

9. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Mariell Miske van PsyPraktijk MDM

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.liannevdmeer.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt): Aanmelding vindt telefonisch plaats. Er kan dan overlegt worden of mijn praktijk geschikt voor cliënten is. Als dit het geval is volgt er een intakegesprek met mij en wordt er, indien er een overeenkomst hierover is, een behandeling gestart. Verwijzers kunnen contact met mij opnemen voor vooroverleg omtrent verwijzing en beschikbaarheid.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
De doelstellingen van de therapie worden in samenspraak met de cliënt opgesteld, vastgelegd in het behandelplan en halfjaarlijks of wanneer nodig geëvalueerd. Er wordt alleen met toestemming van de cliënt overlegt met naasten. De cliënt wordt altijd over de inhoud hiervan geïnformeerd of is hierbij aanwezig. Schriftelijke communicatie naar derden wordt tevens overlegt met de cliënt, voordat dit wordt verstuurt.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang wordt gedurende het behandelproces geëvalueerd in de gesprekken, zoals overeengekomen in het behandelplan en middels ROM-metingen.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Ik hanteer hierbij een standaardperiode bij langdurige behandelingen van een half jaar. Bij kortdurende trajecten evalueer ik na 5 gesprekken.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

ROM-meting en meting van tevredenheid, na afsluiting van de behandeling

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: L. van der Meer Plaats: Groningen Datum: 02-01-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja