Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Lianne van der Meer
BIG-registraties: 89922569516
Overige kwalificaties: Lid NVP, lid LVVP, ingeschreven kwaliteitsregister NVP Basisopleiding: Post Master Psychotherapie (volwassenen)
AGB-code persoonlijk: 94103172

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Praktijk voor Psychotherapie Lianne v.d. Meer E-mailadres: info@liannevdmeer.nl
KvK nummer: 69652147
Website: www.liannevdmeer.nl

AGB-code praktijk: 94063485

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz de gespecialiseerde-ggz

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
In mijn praktijk bied ik naast generalistische basis-GGZ met name gespecialiseerde GGZ aan. Bij deze beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Bij de BGGZ is het aantal consulten beperkt en ingedeeld in drie trajecten: kort, middel en intensief. Specialistische GGZ biedt hulp bij zwaardere en complexe psychische problemen en is veelal langduriger van aard.

Problemen waarmee cliënten kunnen kampen zijn bijvoorbeeld depressieve klachten, angsten, dwang, stress, onverwerkte rouw, identiteitsproblemen, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen.
De behandelvorm is integratief van aard, met daarbij een voorkeur voor psychodynamische psychotherapie.

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Lianne v.d. Meer BIG-registratienummer: 89922569516

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Mariell Miske, Psypraktijk MDM, psychotherapeut (BIG 59922569416 ), Sascha Russo, psychiater (BIG 09049092701)

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Indien nodig overleg ik met mijn netwerk omtrent stagnatie in de behandeling, diagnostiek en medicatie. Mariell Miske is beschikbaar voor praktijkwaarneming tijdens mijn vakantie en kan ook gedeelten van een behandeling uitvoeren, zoals traumaverwerking.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Bij aanname van cliënten maak ik een inschatting omtrent crisisgevoeligheid. Cliënten die gevoelig zijn voor crisis verwijs ik in overleg met de huisarts naar een instelling, waar een crisisdienst aanwezig is. Als er in het weekend of in de avonduren zich een crisis voordoet dan is het beleid dat de cliënt contact opneemt met de huisartsenpost of de crisisdienst van Lentis.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik op voorhand geen crisisgevoelige clienten aanneem, en waar nodig in een behandeling overleg ik met de huisarts.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar? Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.liannevdmeer.nl

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: www.liannevdmeer.nl

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website: https://zoeken.bigregister.nl/bignummer/?bignummer=89922569516

9. Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company. Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.

Link naar website:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten: De Geschillencommissie Zorg in Den Haag

Link naar website:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar: Mariell Miske van PsyPraktijk MDM

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.liannevdmeer.nl

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt): Aanmelding vindt telefonisch plaats (telefonisch spreekuur), via de website of het emailadres: info@liannevdmeer.nl. Er kan dan overlegt worden of mijn praktijk geschikt voor cliënten is. Als dit het geval is volgt er een intakegesprek met mij en wordt er, indien er een overeenkomst hierover is, een behandeling gestart. Verwijzers kunnen contact met mij opnemen voor vooroverleg omtrent verwijzing en beschikbaarheid.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja

13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: L. v.d. Meer

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Nee

14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: L. v.d. Meer

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: L.. v.d. Meer

Generalistische basis ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

Gespecialiseerde ggz: Kwalificatie Omschrijving 9402 Psychotherapeut

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt): Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan of een samenvatting hiervan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
De doelstellingen van de therapie worden in samenspraak met de cliënt opgesteld, vastgelegd in het behandelplan en halfjaarlijks of wanneer nodig geëvalueerd. Er wordt alleen met toestemming van de cliënt overlegt met naasten. De cliënt wordt altijd over de inhoud hiervan geïnformeerd of is hierbij aanwezig. Schriftelijke communicatie naar derden wordt tevens overlegt met de cliënt, voordat dit wordt verstuurt.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
De voortgang wordt gedurende het behandelproces geëvalueerd in de gesprekken, zoals overeengekomen in het behandelplan en middels ROM-metingen.

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Ik hanteer hierbij een standaardperiode bij langdurige behandelingen van een half jaar. Bij kortdurende trajecten evalueer ik na 5 gesprekken.

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

ROM-meting en meting van tevredenheid, na afsluiting van de behandeling

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening

Naam: L. van der Meer Plaats: Groningen Datum: 03-03-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja